چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید …

استهبانی دیگر شماره ۲۰ منتشر شد.

ویژه نامه نوروز استهبانی دیگر با پیام تبریک نوروزی مسئولین شهرستان استهبان و تاریخچه نوروز در استهبان منتشر شد.

اشعاری از شمس اصطهباناتی ، محمدباقر شمس ، محمدثالثی و صفدر دوام از دیگر مطالب ویژه نامه استهبانی دیگر می باشد.

عکس های طبیعت استهبان از سید حسن کشفی و خوشنویسی احسان هاشمیان نیز زینت بخش بهاریه استهبانی دیگر می باشد.

چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید …

سال ۱۳۹۹ غصه و ناراحتی کم نداشت که چه بگویم ، زیاد داشت و در این روزهای آغازین سال نو قصد مرور تلخی های گذشته را ندارم ، لکن آنچه نمی شود از آن گذشت و در موردش ننوشت ، آسمانی شدن عزیزی بود که هم زمانی زندگی پربارش با تاریخ زیست ما ، یکی از معدود دلایل رشک بردن آیندگان به ما خواهد بود .

هنرمندی به وسعت یک تاریخ که نامش در کنار نام دیگر بزرگانی چون فردوسی ، حافظ ، سعدی ، مولوی و .. با تمام فرهنگ و هنر ایران گره خورده و جزیی از آن گشته است .

محمدرضا شجریان در همیشه تاریخ و فرهنگ و هنر ایران ماندگار است که دلش به عشق زنده بود و : « هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق »

مردی که با مردم و برای مردم زیست، آسمانی شد و داغ بزرگی را بر دل همه دوستدارانش گذاشت.

زهی زندگی

« غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد
که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری »

سخن مدیر مسئول ” مجید فرهمندی “