بیست و ششمین شماره ماهنامه استنهبانی دیگر منتشر شد .

در این شماره که به گزارش عملکرد اداره ورزش و جوانان شهرستان استهبان در طول ۲۴ ماه فعالیت به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان پرداخته شده است ، فعالیت های عمرانی و جاری این مجموعه تشریح شده است .

 

 

استهبانی دیگر