مدیر مسئول: مهدی مخبری

سردبیر: مجید فرهمندی

رایانامه: estahbanidigar@gmail.com

تماس: ۰۹۱۷۹۳۳۱۳۹۰