عصر روز عاشوراى ١۴٠١ خورشیدى در سفرى سه ساعته توفیق حضور در در آیین عاشورایى چک چکوى استهبان (در محل امامزاده پیرمراد استهبان) داشتم، در فراخوانى کمتر از دو ساعت تعدادى از دلدادگان مکتب عاشورا بى ریا و بدون تماشاگر قابل توجه به این آیین عاشورایى پرداختند.
تعداد کمتر از ١٠٠ نفر در این آیین مرا به سالهاى دور برد، با حضور پیرمردان دلسوخته و بى پیرایه عزادار از مرحوم ماشاء الله رازى گرفته تا مرحومان پیراسته،واقفى، محفوظى، مهدوى و… با نوحه خوانى مرحوم میرزا فتح الله مهدى پور و مرحوم محمد على دادور و فرهنگى نجیب خلیل گیو که امروز پس از سالها فرصت و توفیق شنیدن صداى خالصانه اش با ریتم اصلى نوحه چک چکو شنیدم و لذت بردم، آن هم بر سر آرامگاه زنده یادان دلسوخته آستان حسینى نظیر مرحوم مشهدى قنبر همایونى و پیراسته و بسیارى دیگر از پیشکسوتان و برپاکنندگان این آیین عاشورایى.
توفیق رفیق راه شود و بى حساب پیش و به شرط حیات در سال آینده با تعاریف گردشگرى آیینى و حضور گسترده جامعه رسانه اى این آیین اصیل عاشورایى را شایسته تر برگزار خواهیم کرد.


راستى صفاى باطن حاضران بدون توجه به تماشاگر از عزاداران تا نوحه خوانان (آقاى گیو و آقاى حامد رازى) این مراسم مرا به خاطره مرحوم مشهدى اکبر مروتیان برد که در موسم انجیر و همزمانى با روز عاشورا به کارگران انجیر جمع کن گفته بود: مزدتان را مى دهم امروز نوحه مى خوانم سینه بزنید، رحمه الله علیه که بدون ریا و خود نمایى در این مسیر گام پیمودند و نامشان جاودانه است!

صفدر دوام، شام غریبان ١۴۴۴ قمرى و ١٧ مرداد ١۴٠١ خورشیدى؛ شیراز

 

عکس : آوا فرهمندی