انتخابات شورای اسلامی بخش رونیز، با حضور جناب آقای میرزاده معاون فرماندار استهبان ،  سرپرست محترم بخشداری رونیز، هیئت اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات و ۱۹ نفر از نمایندگان شورای اسلامی بخش رونیز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ در محل بخشداری رونیز برگزار گردید.
براساس آرا اخذ شده، اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی بخش به شرح ذیل مشخص گردید:
۱- جناب آقای محمدکاظم قائدی ۱۶ رأی
۲- جناب آقای محمدرضا یوسفی ۱۵ رأی
۳- سرکار خانم مریم مبارکی ۱۴ رأی
۴- جناب آقای علی اصغر سون ۱۴ رأی
و ۵- جناب آقای محمد حسین قدم زن ۱۰ رأی(بدلیل اولویت ایثارگری)
به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی بخش رونیز و
۱- جناب آقای عبداله اردال با ۱۰ رأی
۲- جناب آقای رحیم شاهسونی با ۹ رأی
۳- جناب آقای مهرزاد فرهادی با ۵ رأی
به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی بخش رونیز انتخاب شدند.