مدیر جهاد کشاورزی استهبان گفت:با توجه به احتمال کاهش ناگهانی دما و پیش‌بینی دمای زیر صفر به بهره برداران  برای احتمال سرمازدگی محصولات هشدار می‌دهیم.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استهبان، مهدی اعیان منش افزود: با توجه به پیش‌بینی کاهش بیش از حد دما، باغداران با استفاده از روش‌های مناسب محافظت از نهال‌های تازه کاشته و همچنین درختان و میوه‌ها در مقابل یخبندان، می توانند با پوشاندن، آبیاری غرقابی و بارانی و محلول پاشی های پتاسیم و کلسیم دار برای مقابله انجام دهند.

اعیان منش اظهار داشت: در این فصل زراعتکاران با توجه به کشت کلزا، گندم، جو و کشت‌های دیگر در مقابله با راه‌های پیشگیری سیل و یخبندان و دامداران در خصوص محافظت از دامهای خود مواظبت کنند.

وی تصریح کرد: با بیمه کردن مزرعه، باغ و دام در زمان مناسب در  زمان به وجودآمدن خسارتها می‌توان بخشی از خسارت را جبران کرد.