معرفی قهرمانان شهرستان استهبان

علی اکبر موحدپور (نانوا)
متولد ۱۳۴۲
لیسانس آموزش ابتدایی فرهنگی بازنشسته

بیوگرافی مختصر
شروع دو، بهمن ۱۳۵۸
۴دوره در ۴سال قهرمان اول جوانان ایران در۳۰۰۰متر۵۰۰۰مترو۱۰۰۰۰مترازسال ۵۹تا۶۲
رکورددار دوهای۵۰۰۰مترو۱۰۰۰۰مترجوانان ایران ازسال ۶۲تا۷۶به مدت ۱۵سال
۲۰سال جزء ۳نفربرترکشوردر ماده های ۵۰۰۰متر۱۰۰۰۰متروصحرانوردی از سال۶۰تا۸۰
بیش از ۱۰۰مقام اولی در سطح کشور طی سال‌های ۶۰تا۸۰
۹سال جزء۳نفربرترکشوردر دوماراتن از سال۷۳تا۸۱
۴دوره قهرمان اول ماراتن ایران سالهای۷۳، ۷۴،۷۵،۸۱
سال ۶۲عضوتیم ملی و اعزام به مسابقات بین المللی کره شمالی، کسب مقام سوم وشکستن رکورد ۵۰۰۰مترجوانان ایران (اولین ورزشکارتیم ملی از استهبان)
سال۷۰عضوتیم ملی و به مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی جهان آنتورپ بلژیک
سال۷۳عضو تیم ملی واعزام به مسابقات دو نیمه ماراتن بین‌المللی ترابوزن ترکیه
سال ۷۴عضو تیم ملی واعزام به مسابقات دونیمه ماراتن قهرمانی جهان فرانسه
سال ۷۵کسب مقام دوم دو ماراتن بین المللی
۵دوره عضو تیم ملی وشرکت درمسابقات بین المللی داخل سالن دهه فجر سال ۶۹تا۷۳
رئیس هیئت دوومیدانی شهرستان از سال ۶۰تابه حال
تقدیر وچهره ماندگاردردومین دوره شهرداری وشورای شهراستهبان
تقدیر دومین دوره معلمان بسیجی کشوردرتهران توسط وزیرآموزوپرورش ومسئول بسیج کشور
داوری مسابقات استانی و کشوری حدود۳۰سال ازسال۶۳تا۹۳
مربیگری تیم های مختلف استانی و کشوری مدت ۲۰سال ازسال۶۰تا۸۰

تهیه کننده: روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان استهبان