پویش اهدای نفس استهبان

 

۶۰۲۴ ۲۳۶۹ ۷۰۱۷ ۶۰۳۷

بانک کشاورزی بنام محمد کاظم سلطانی نژاد کمک براى خرید دستگاه اکسیژن بیمارستان استهبان

اى که دستت مى رسد کارى بکن
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

برگ عیشى بگور خویش فرست
کس نیارد زپس تو پیش فرست