در راستای برگزاری همایش آستان جانان (پاسداشت اساتید برجسته هنر خوشنویسی آقایان سیدجعفرحجت کشفی، محمدمهاجر، احمدعلی باروتی) با حضور مسولین عالی رتبه و هنرمندان و مردم هنر دوست شهرستان قرآنی استهبان از حضور اساتید استقبال به عمل آمد.
پس از استقبال از اساتید هنری با همراهی مسولین ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای این شهرستان قبور مطهر شهدا را عطر افشانی نمودند و در ادامه با حضور در خانه فرهنگ استهبان، نمایشگاه آثار خوشنویسی اساتید حاضر در همایش با استقبال باشکوه جامعه هنری و مردم هنردوست شهرستان استهبان افتتاح گردید.