تنها ساعتی بعد از اعلام برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش شهرستان استهبان،  شنیده ها حکایت از لغو مراسم مذکور دارد.

هرچند هنوز به طور رسمی علت لغو این مراسم اعلام نگردیده است ، اما گویا کسالت آقای مفتاح علت این موضوع می باشد .

 

منتظر اخبار تکمیلی باشید …