به گزارش  پایگاه خبری استهبان فردا  به نقل از مسلم رحیمی رییس هیات جودو شهرستان استهبان اولین دوره مسابقات جودو روستایی استان فارس در معیت آرش میر اسماعیلی رییس فدراسیون جودو ایران، ۲۵ فروردین ماه در مجموعه تاریخی پارسه مرودشت برگزار شد که در نهایت تیم جودو شهرستان استهبان توانست به چندین مدال رنگارنگ این دوره از مسابقات دست پیدا کند

مدال آوران:

علیرضا زارع اول
ابوالفضل پذیرش اول
و ابوالفضل قدوسى پور اول
امیر حسین سون اول

ابوالفضل رنجبر دوم
ابوالفضل دهقانی فرد دوم
پرهام نگهداری دوم
حمید رضا زارع دوم
امیر محمد شاهسونى دوم
ابوالفضل فیروزى دوم

حسن آذر سوم
صالح رنجکش سوم
حمید رضا جوان سوم
علی شبانی سوم
علیرضا نویدی سوم
امیرپویان فرد سوم