گزارشی از عملکرد ۵ ساله جمشید اسماعیلی در سمت ریاست اداره ورزش و جوانان استهبان منتشر شد.

اصلاحیه : مبلغ اختصاصی ۴ میلیارد تومان می باشد

استهبانی دیگر شماره ۲۲