اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر استهبان

۱_آقای محمدحسن بااشتیاق فرزند احمد کد نامزد ۱۶
۲_آقای محسن بهتری فرزند درویشعلی کد نامزد ۱۷
۳_آقای غلام پراش فرزند فتحعلی کد نامزد ۱۸
۴_ آقای رضا پرچمی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹
۵_آقای حمیدرضا جمال زاده فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۱
۶_خانم مریم رضایی نژاد فرزند حسین کد نامزد ۲۵
۷_آقای محمدجواد زمانی مشهور به جواد فرزند قنبرعلی کد نامزد ۲۸
۸_خانم معصومه کریمی نژاد فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۲

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر ایج

۱_آقای امین اسکندری فرزند حسن علی کد نامزد ۱۵
۲-خانم امینه السادات بی پروا فرزند سید خمیس کد نامزد ۱۶
۳-آقای ابراهیم راحتی فرزند اصغر کد نامزد ۱۸
۴- آقای حمید رفیعی فرزند اکبر کد نامزد ۱۹
۵-آقای مجتبی رنجبر فرزند احمد کد نامزد ۲۱
۶- آقای محمدخلیل شعبانی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۴
۷-آقای سجاد فتحی فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۵
۸- آقای سجاد میری فرزند یدالله کد نامزد ۲۸

اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر رونیز

۱_آقای مرتضی آسمانی رونیزی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۵
۲-خانم زینت جوکار فرزند خسرو کد نامزد ۱۷
۳- خانم اعظم زارعی فرزند بهپور کد نامزد ۲۱
۴-خانم شورانگیز صادقی اصل فرزند فریدون کد نامزد ۲۴
۵-آقای مصطفی صفری رونیزی فرزند مرتضی کد نامزد ۲۵
۶-آقای علی لری زاده فریدونی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۶